Ocular Immunology and Inflammation Dergisinin son sayısında yayınlanan ve bir tanesi ülkemizden gönderilen Covid-19 ve Göz ile ilgili 2 orijinal makalesini özetleriyle birlikte sunuyoruz.

Ocular Surface Expression of SARS-CoV-2 Receptors

Andrea Leonardi , Umberto Rosani & Paola Brun (2020) Ocular Surface Expression of SARS-CoV-2 Receptors, Ocular Immunology and Inflammation, 28:5, 735-738, DOI:

10.1080/09273948.2020.1772314

To link to this article: https://doi.org/10.1080/09273948.2020.1772314


SARS-CoV-2 Reseptörlerinin Oküler Yüzeyde Ekspresyonu

Andrea Leonardi , Umberto Rosani & Paola Brun (2020) Ocular Surface Expression of SARS-CoV-2 Receptors, Ocular Immunology and Inflammation, 28:5, 735-738, DOI:10.1080/09273948.2020.1772314

Makaleye ulaşım uzantısı: https://doi.org/10.1080/09273948.2020.1772314


SARS-CoV-2’nin gözyaşı ile bulaş riski oldukça düşüktür ve yapılan çalışmalarda COVID-19 hastalarının çoğunda gözyaşının RT-PCR analizinde virüs gösterilememiştir. Konjonktivit bazen respiratuar bulgular ortaya çıkmadan hastalığın ilk bulgusu olarak ortaya çıkmakta ve ağır hastaların 1/3’ünde oküler anormallikler görülebilmektedir.  

SARS-CoV-2 spike proteinleri (SP), konak angiotensin-converting enzime (ACE2) bağlanarak hücre içine girmekte ve serine proteaz TMPRSS2 enzimini kullanarak SP yapımını arttırmaktadır. Aminopeptidaz N (ANPEP), dipeptidil peptidaz 4 (DPP4), angiotensin II reseptör tip 2 (AGTR2), polimerik immunoglobulin reseptör (PIGR), adhezyon

G protein-coupled reseptör F1 (ADGRF1) ve Basigin/CD147/EMMPRIN (BSG) SARS-CoV-2’nin insan hücrelerine girişinde anahtar rol oynamaktadırlar. Bu reseptörlerin oküler yüzeydeki ekspresyonu bilinmemektedir.

Bu çalışmada Leonardi ve ark. 18 sağlıklı bireyin konjonktiva epitel hücre örneklerinde ve kornea bankasında aldıkları 6 sağlıklı donör kornea örneklerinde mikroarray veya transkriptom sekanslama kullanarak SARS-CoV-2 reseptörlerinin gen ekspresyonunu incelemişlerdir. ACE2’nin konjonktiva örneklerinde düşük, kornea örneklerinde çok düşük seviyede eksprese edildiği, BSG’nin hem kornea hem konjonktivada orta seviyede eksprese edildiği, TMPRSS2’nin ise sadece konjonktivada ve çok heterojen olarak eksprese edildiği gösterilmiştir. Diğer reseptörlerden ANPEP konjonktivada orta seviyede, AGTR2 düşük seviyede eksprese edilirken, antiviral cevapta önemli APOBEC3 enziminin konjonktivada yüksek seviyede ve ADAR-1 (çift zincir RNA-spesifik adenosin deaminaz 1) enziminin spesifik olarak korneada eksprese edildiği görülmüştür.

Sonuç olarak yazarlar oküler yüzeyin SARS-CoV-2 için bir giriş noktası olabileceğini, gözyaşının ve içerdiği laktoferrin ve sekretuar IgA’nın yanısıra konjonktiva ve korneadaki antiviral savunma sistemi sayesinde göz tutulumunun daha az görüldüğünü öne sürmüşlerdir.

Evaluation of Conjunctival Swab PCR Results in Patients with SARS-CoV-2 Infection

Mahmut Atum , Ali Altan Ertan Boz , Burçin Çakır , Oğuz Karabay , Mehmet Köroğlu , Aziz Öğütlü & Gürsoy Alagöz (2020) Evaluation of Conjunctival Swab PCR Results in

Patients with SARS-CoV-2 Infection, Ocular Immunology and Inflammation, 28:5, 745-748, DOI:10.1080/09273948.2020.1775261

To link to this article:

https://doi.org/10.1080/09273948.2020.1775261
SARS-CoV-2 Enfeksiyonlu Hastalarda Konjonktival Sürüntü PCR Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Mahmut Atum , Ali Altan Ertan Boz , Burçin Çakır , Oğuz Karabay , Mehmet Köroğlu , Aziz Öğütlü & Gürsoy Alagöz (2020) Evaluation of Conjunctival Swab PCR Results in

Patients with SARS-CoV-2 Infection, Ocular Immunology and Inflammation, 28:5, 745-748, DOI:10.1080/09273948.2020.1775261

Makaleye ulaşım uzantısı:

https://doi.org/10.1080/09273948.2020.1775261Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bu çalışmada nazofarenks ve orofarenks sürüntü örnekleriyle SARS-CoV-2 enfeksiyonu kesinleşmiş olan 40 hastanın yatışının ilk 3 gününde alt forniksten alınan konjonktiva sürüntüleri gerçek zamanlı RT-PCR ile değerlendirilmiş ve sadece 3 hastada pozitif bulunmuştur (%7,5). Konjonktiva örnekleri pozitif çıkan hastaların negatif hastalara göre yaş, eşlik eden sistemik hastalıklar ve laboratuar bulgular açısından farklılıkları yoktu. Oftalmik muayenede konjonktivit saptanan 10 hastanın (%25) sadece birinde konjonktival sürüntü RT-PCR pozitif bulunmuştur. 

Hazırlayan: Dr. Banu Bozkurt